VERSLAG OVER HET JAAR 2011

Eerst een correctie van de jaarstukken 2010, hoewel U ze hebt goedgekeurd. De juiste cijfers vindt U in de Balans en Resultatenrekening onder 2010 verderop. Het verlies in 2010 was Fr 6000,- minder, omdat het bedrag als lening is verstrekt en daarom onder debiteuren (schuld aan het diakoniefonds) is terug te vinden. Inmiddels is Fr 600,- terugbetaald, dus voor 2011 is de schuld van Fr. 5.400 onder debiteuren opgenomen. Hoewel er vertraging is bij de terugbetaling, ga ik er van uit dat deze schuld wordt terugbetaald.

Teleurstellend, de ledenbijdragen zijn t.o.v. 2010 met Fr. 2.594,- of 8,3% gedaald en daardoor weer bijna op het niveau van 2009 afgezakt. De uitgaven waren Fr. 2.219,- lager dan in 2010, vooral vanwege Briefcontact, dat 6 maal verschenen is i.p.v. 8 maal vroeger. De resultatenrekening sluit af met een verlies van Fr. 12.095,- hetgeen Fr.5005,- minder is dan voorzien in de begroting voor 2011, omdat de Zwitserse kerken Fr 3.180, - meer hebben bijgedragen en de overige kosten lager zijn geweest dan begroot. Verheugend is, dat de Reformierte Kirche Zug inmiddels, al in 2011, haar bijdrage weer naar Fr 6000,- heeft teruggebracht.

De begroting voor 2012 voorziet een uitgavenstijging van 3,2%, en een tekort van 13.400,-, indien de, dus UW bijdragen met zo’n 5% stijgen. Deze begroting zal op de ledenvergadering van 8 april 2012 aan U, indien U lid bent, ter goedkeuring worden voorgelegd, samen met de jaarrekening.

Maakt U Uw bijdrage voor 2012 nu meteen over? Een Einzahlungsschein is in dit Jaarboekje opgenomen om het U makkelijk te maken. Een automatische betalingsopdracht aan Uw bank voor periodieke overmaking is ook een goede mogelijkheid om het niet te vergeten.

Hartelijk dank voor Uw steun en tot ziens op de ledenvergadering na de Paasdienst op 8 april in Hägendorf.

Hans Heezen

Neuheim, 1 februari 2012

 

      > JAARREKENING 2011 (pdf)

 

© 2010 nl-kerk.ch