VERSLAG OVER HET JAAR 2011

voorzitter

Het afgelopen jaar was voor de NEV een jaar als vele andere, met verdrietige, bemoedigende en roerende gebeurtenissen. Met het ouder worden nemen de ongemakken, ziekten en lijden toe, onvermijdelijk, maar niet gemakkelijk te accepteren. Het afscheid moeten nemen van dierbaren en beminden laat een leegte bij ons achter, welke we slechts ten dele kunnen vullen met herinneringen. Ik hoop dat de NEV gemeenschap ons daarbij kan helpen, dat we elkaar troost en bemoediging bieden, een luisterend oor en bezinning op het leven met zijn mooie, moeilijke en droevige dagen.

Het jaar 2011 bracht de NEV geen grote organisatorische veranderingen. Ank Wiedemann en Hans Heezen werden herkozen als bestuurslid. Ank en Hans, hartelijk dank voor jullie inzet voor de NEV. Op twee algemene ledenvergaderingen werden de statuten aan de eisen van een kleiner wordende vereniging aangepast. Het bestuur deed hetzelfde met het huishoudelijk reglement. Het ledenbestand laat dit jaar een lichte daling zien en de financiele bijdragen van de leden zijn gezakt tot het niveau van 2009. De financiele steun zijdens de zwitserse kerken is daarentegen weer vergroot tot het niveau van 2009. Zij stellen de NEV hun gebouwen om niet ter beschikking, waarvoor ik hier gaarne mijn dank uitspreek.

Het gemeenteweekeinde van 14 en 15 mei in het GWATT centrum over “Herinneringen en herinneren” was zoals steeds een inspirerende bijeenkomst. De activiteiten en diensten in de kringen laten een gevarieerd beeld zien. Een zorg is het aantal mensen dat de kerkdiensten in de kringen bezoekt. Wanneer dat te klein wordt, kan het kringhoofd niet meer met goed fatsoen een predikant vragen om een dienst voor te bereiden. De organisatie van de diensten vraagt toch al een steeds weerkerende inzet van de kringhoofden en ik wil hen en de organisten en “kosters” dan ook heel hartelijk voor hun trouw danken. Zonder hen zouden we nog slechts vijf centrale diensten hebben. Deze werden in het jaar 2011 wederom goed bezocht. Ook wil ik de gastpredikanten, met name de “invallers” wanneer een predikant op korte termijn verhinderd is, dank zeggen voor hun bijdragen aan de NEV.

Mijn dankbaarheid geldt ook Lida Versteeg, die er zes keer per jaar voor zorgt dat er een nummer van Briefcontact bij U in de bus glijdt. Mijn dank gaat daarnaast uit naar Henk van Riezen die het jaarboekje ook dit jaar weer vorm gegeven heeft. Tot slot zij nog vermeld dat de samenwerking met de kerkelijke gemeente Dagmersellen geheel wrijvingsloos verloopt. Dat is voor de NEV van levensbelang, omdat zonder de samenwerking met Dagmersellen wij David niet als predikant zouden kunnen hebben.

Tenslotte wil ik David van harte bedanken voor het werk dat hij voor de NEV en haar leden telkens weer verzet. Het is niet eenvoudig twee kerkgemeenschappen tevreden te houden en ik hoop dan ook dat het hem niet te veel spanningen oplevert en zijn gezondheid er niet onder lijdt. David, moge je verblijf in het land des Heren je de gelegenheid bieden je op je werk en leven te bezinnen, zodat je de NEV en haar leden ook in 2012 weer zult kunnen inspireren om de boodschap van het evangelie te leven en uit te dragen.

Wilfred van Gunsteren (voorzitter)

Zürich, 13 februari 2012

© 2010 nl-kerk.ch