NEV Nederlandse Evangelische Vereniging
Je bent hier:: Homepage » bestuur » Ledenvergadering

Ledenvergadering

Ledenvergadering verplaatst

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op zondag 25 oktober 2020 in aansluiting op de kerkdienst, welke om 12 uur begint, zal – zo de coronavirusverspreiding inperkende maatregelen van de overheid dit op die dag toestaan - de Algemene Ledenvergadering 2020 van de NEV worden gehouden in het Gemeindehaus van de Reformierte Kirche te Dagmersellen, aanvang ca. 13:30 uur. We hopen er velen van U te mogen begroeten. Hier een link naar de jaarboekjes.

AGENDA

 • 1 Opening en begroeting
 • 2 Vaststelling van de agenda
 • 3 Goedkeuring van de notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering van 21 april 2019
 • 4 Ingekomen stukken en mededelingen
 • 5 Verslagen van de predikant en voorzitter
 • 6 Jaarrekening 2019 en verslag van de penningmeester
 • 7 Verslag van de kascommissie
 • 8 Décharge bestuur en kascommissie voor het jaar 2019
 • 9 Begroting voor het jaar 2020
 • 10 Verkiezing bestuursleden: Ank Wiedemann heeft haar vijfde periode van drie jaar erop zitten en Hans Heezen zijn zesde periode. Beide zijn herkiesbaar.
 • 11 Briefcontact en website (www.nl-kerk.ch). BC verschijnt 3 maal per jaar en wel viermaandelijks op de 15e dag van de maanden maart, juli en november. Kopij voor de 20e van de voorgaande maand insturen.
 • 12 Rondvraag
 • 13 Sluiting

Wilfred van Gunsteren
Voorzitter NEVMocht U verhinderd zijn, wilt U dan een NEV-lid dat wel aanwezig zal zijn schriftelijk machtigen om namens U aan stemmingen deel te nemen? De algemene ledenvergadering kan namelijk slechts besluiten nemen wanneer tenminste een vijfde van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is (art. 22 Statuten). Daarnaast is een (aanwezig) lid slechts bevoegd maximaal twee andere (niet aanwezige) leden te vertegenwoordigen (art. 12 Statuten). Een machtigingsformulier vindt U direct na de vergaderagenda in dit jaarboekje. Machtigingen kunt U aan de gemachtigde of aan een ander die ter vergadering aanwezig zal zijn, meegeven dan wel naar Thea Buser – van Stigt opsturen.

Machtiging

MACHTIGING

Toezenden aan Thea Buser – van Stigt, Untere Steingasse 3, 6235 Winikon, of aan gemachtigde meegeven.

Ondergetekende, mevrouw, de heer:
(eigen naam invullen)machtigt hierbij mevrouw, de heer:
(naam van de gemachtigde)tot het uitbrengen van haar / zijn stem op de algemene ledenvergadering van de NEV op 25 oktober 2020 te Dagmarsellen.

Handtekening van de machtigingsgeefster / gever:

Handtekening van de gemachtigde: