Uit de statuten van onze vereniging

Art. 1
Onder de naam Nederlandse Evangelische Vereniging in Zwitserland (NEV), bestaat voor onbepaalde tijd een vereniging naar Zwitsers burgerlijk recht (ZGB Art. 60 e.v.).
De zetel van de vereniging is in 6000 Luzern.

Art. 2
De vereniging stelt zich ten doel een geestelijk huis te bieden aan alle nederlandstalige christenen die in Zwitserland of in de directe omgeving daarvan woonachtig zijn.
Daarbij baseert zij zich op het Evangelie van Jezus Christus dat ieder mens roept tot de dienst aan God, aan de medemens en aan de wereld.

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:

Het organiseren van kerkdiensten in de nederlandse taal, volgens een liturgie van oecumenisch karakter.

Het organiseren van nog andere bijeenkomsten met een bezinningskarakter, bedoeld om wederzijdse hulp te bieden bij en aan te sporen tot het omzetten van de resultaten dezer bezinning in het leven van alledag.

Het aanbieden van beroepsmatige pastorale zorg en het stimuleren van pastorale zorg door de leden onderling.

Het waar nodig en mogelijk verlenen van sociale en diaconale bijstand.

Het bevorderen van contacten tussen leden, sympathisanten en donateurs door middel van een eigen verenigingsorgaan.

Het verlenen van hulp bij de integratie van nederlanders in de zwitserse kerken en in de zwitserse samenleving.

Alle overige middelen welke voor het bereiken van de doelstelling bevorderlijk zijn.

2010 nl-kerk.ch